Általános szerződési feltételek

Figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeket, mielőtt üzleti kapcsolatba lép velünk. Őrizzen meg egy másolatot a későbbi hivatkozás céljából.

 1. Meghatározások / Fogalmak

Vevő”: az a személy, aki termék vásárlása céljából felkeresi a www.husse.hu honlapot és a weblapon keresztül leadott megrendelés útján megvásárolja a termék(ek)et.

Eladó”, vagy „Franchise Partner”: a Vevő által megadott lakóhely szerint illetékes Husse Franchise Partner. A Vevő vásárlására illetékes Husse Franchise Partner megtalálható a franchise partnerek menüpont (https://www.husse.hu/franchisee-finder) alatt. Amennyiben az adott megrendelésre nézve nincs illetékes Franchise Partner, úgy az értékesítést a Vevő részére az RPD Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 2., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság a 01-09-988650 cégjegyzékszám alatt) végzi, akire az Eladóra (Franchise Partnerre) vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

A mindenkori Husse Franchise Partnerek adatai az alábbiak:

Név

Székhely

Nyilvántartási szám

Nyilvántartó

Kirchner Alajos e.v.

9028 Győr, Szabadi út 9/b.

4359332

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Babyfarm Kft.

2040 Budaörs, Orgona utca 46.

13-09-103618

Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság

Aros Tamás e.v.

1133 Budapest Pannónia u. 96. 2. e. 8. a.

34191029

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

MKVF Kft.

6726 Szeged, Szövetség utca 11. a. ép. fszt. 2.

06-09-016712

Szegedi Törvényszék, mint Cégbíróság

Alföldi Farkasok Kennel Kft.

2367 Újhartyán, József Attila utca 57.

13-09-132757

Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság

New Life Invest Kft.

62  Kiskőrös, Gagarin utca. 11.

03-09-135372

Kecskeméti Törvényszék, mint Cégbíróság

SáBa MOX Neat Kft.

3922 Taktaharkány, Erkel Ferenc utca 7.

05-09-021691

Miskolci Törvényszék, mint Cégbíróság

 

Husse Központ”: a Husse termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója, a SANS Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 1., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság a 01-09-391784 cégjegyzékszám alatt).

Általános szerződési feltételek”: a jelen dokumentumban foglalt feltételek. Az általános szerződési feltételek a jövőre vonatkozóan előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók, így ez érinthet bármely jövőbeni megrendelést. Csak a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételek alkalmazhatók bármely Szerződésre.

Szerződés”: a megrendelésben megadott és a Franchise Partner által visszaigazolt termékek adásvételére vonatkozó, a jelen általános szerződési feltételek szerint létrejött szerződés.

 1. Megrendelések
  1. A megrendelés a jelen általános szerződési feltételek elfogadása esetén érvényes.
  2. A webshopon leadott megrendelés beérkezését a Husse Központ visszajelzi a Vevő részére, azonban ez a visszajelzés önmagában nem jelenti a megrendelés elfogadását, arról a Vevő minden esetben külön visszaigazolást kap a Franchise Partnertől e-mailen vagy telefonon.
  3. A Vevő felelőssége annak biztosítása, hogy megrendelésében a vásárlási szándékának megfelelő termékek legyenek feltüntetve. A megrendelés utólag nem módosítható. A Vevő felelőssége, hogy ellenőrizze a visszajelzés meglétét és az abban foglalt adatok helyességét. A Vevőnek a visszajelzés megérkezésétől számított 24 órán belül értesítenie kell a Husse Központot vagy a Franchise Partnert bármilyen, a visszajelzésben található hibáról vagy eltérésről.
  4. Előfordulhat, hogy egyes, a honlapon megtalálható termékek vonatkozásában a Franchise Partnernél készlethiány áll fenn. Erről a Franchise Partner a megrendelés leadását követően a lehető leghamarabb értesíti a Vevőt, és egyeztetnek a termék elérhetőségéről. A Vevő jogosult eldönteni, hogy ilyen esetben megrendelését fenntartja-e, vagy attól el kíván állni.
  5. Az adott napon 18:00 órát követően elküldött megrendelések a következő napon leadott megrendelésnek minősülnek.
 1. A szerződés létrejötte, alanyai
  1. A termék adásvételére vonatkozó szerződés minden esetben a Vevő és a Franchise Partner között jön létre.
  2. A Vevő és a Franchise Partner között a Szerződés a megrendelésnek a Franchise Partner általi visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolás megtörténtének napján.
  3. A Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül rögzítésre, utóbb nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven jön létre, magatartási kódexre nem utal.
  4. A termékek vételára a megrendelés leadásakor érvényben lévő, a webshopon feltüntetett ár.
  5. A Magyarországon eladott valamennyi termék általános forgalmi adó köteles. A webshopon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
 2. Szállítás és fizetés
  1. A megrendeléseket a Franchise Partner a Szerződés létrejöttétől számítottan lehetőség szerint 1 munkanapon, de legkésőbb 3 munkanapon belül teljesíti, amennyiben a Vevő a megrendelésben nem határozott meg későbbi időpontot.
  2. A termékek szállítását a Franchise Partner végzi a Vevő által a megrendelésre vonatkozóan a webshopban beállított szállítási címre.
  3. Amennyiben a Vevő a 4.2. pont szerinti szállítási címen nem tudja fogadni a szállítmányt, a Franchise Partner megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vevővel, hogy azonnali megoldást találjanak. Ha ez nem lehetséges, Vevőt terheli minden további költség, mely az ismételt vagy késedelmes szállítás miatt merül fel.
  4. A termékek vételárának megfizetésére a termékek átvételekor kerül sor. A fizetés történhet készpénzzel vagy bankkártyával.
  5.  Amennyiben a Vevő által fizetendő vételár összességében eléri a 15.000 Ft-ot, a házhozszállítás a Vevő számára ingyenes, a 4.3. pontban foglalt kivétellel. Utóbbi esetben, vagy, amennyiben a termékek vételára összességében nem éri el a 15.000 Ft-ot, 2.500 Ft szállítási költség kerül felszámításra.
 3. Kockázat és jogcím
  1. A termékek átvételét követően a kárveszély a Vevőre hárul.
  2. A Szerződésben foglalt ár Franchise Partner részére történt megfizetését követően a termékek feletti rendelkezési jog a Vevőt illeti meg.
 4. Elállás
  1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.
  2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  3. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó címére.
  4. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát.
  5. A Rendelet 29. § (1) bekezdés d) - e) pontjai alapján a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, továbbá olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyennek minősül valamennyi száraz és nedves kutya-, macska-, illetve lóeledel, snack, táplálék-kiegészítő, alom és higiéniás termék.
  6. Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  7. A Vevő köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 5. Vegyes rendelkezések
  1. A jelen általános feltételek teljesítésére, valamint bármely ezeknek megfelelően létrejött szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadók, valamint az ezekből származó jogviták Magyarország bíróságainak joghatósága alá tartoznak.
  2.  A megrendeléssel kapcsolatosan az Eladótól közvetlenül, továbbá a Husse Központtól a(z) +36-30-663-0358 telefonszámon, vagy a magyarorszag@husse.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás, tehető észrevétel vagy panasz. Ha ezen az úton nem sikerült a panaszt érdemlegesen megoldani, úgy a Vevő a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat.
  3. A Husse Központ és az RPD Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai a következők: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: +(36-1) 488-2131.
  4. A Husse Franchise Partnerek székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai a következők:

Husse Franchise Partner neve

Békéltető testület adatai

Kirchner Alajos e.v.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/A

(+36-96) 520-217

Aros Tamás e.v.

Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., (+36-1) 488-2000

MKVF Kft.

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(+36-62) 554-250/118

Babyfarm Kft.

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

(+36-1) 792-7881

Alföldi Farkasok Kennel Kft.

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

(+36-1) 792-7881

New Life Invest Kft.

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

(+36-70) 938-4764

Sába MOX Neat Kft.

Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  
(+36-46) 501-091, 501-090

     

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. A hibát az Eladó költségére Ön nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki. Végső esetben Ön jogosult a szerződéstől elállni, de jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényeit már nem érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a következőkben együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Husse Központtal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön felelős. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C. Jótállás

Eladó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Scroll