Általános szerződési feltételek

 
 
Figyelmesen olvassa el az eladási feltételeket mielőtt üzleti kapcsolatba lép cégünkkel. Őrizzen meg egy másolatot a későbbi hivatkozás céljából.
 
 
1. Meghatározások / Fogalmak
 
„Vevő”: az a személy, aki termék vásárlása céljából felkeresi a www.husse.hu honlapot, a megadott instrukciók szerint elektronikusan regisztrál, és megvásárolja a termék(ek)et.
„Eladó”: a Vevő által megadott szállítási cím szerint illetékes Husse Franchise Partner (a Husse Franchise Partnerek listája megtalálható a franchise partnerek menüpont alatt), Husse Franchise Partner hiányában, pedig a Patella-96 Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.) mint a Husse magyarországi képviselete, összefoglalóan: „mi”.
„Eladási feltételek”: a jelen dokumentumban foglalt feltételek. Az Eladási feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, így ez érinthet bármely jövőbeni megrendelést. Csak a megrendeléskor érvényben lévő Eladási feltételek alkalmazhatók bármely szerződésre.
„Szerződés”: a megrendelésben leírt termékekre vonatkozik, de a termékek közül csak azokra, amelyekre visszaigazolást bocsátunk ki.
 
 
2. Szerződések
 
2.1. A Vevő és közöttünk csak abban az esetben jön létre szerződés meghatározott termékekre, ha rendelkezik regisztrációval, megrendelését elektronikus úton elküldi a webshopon keresztül, a megrendelés hozzánk megérkezik, a megrendelést elfogadjuk, és ennek tényéről a Vevőt e-mail, fax, vagy levél útján megküldött Visszaigazolásban értesítjük. A Vevő felelőssége annak biztosítása, hogy megrendelésében a vásárlási szándékának megfelelő termékek legyenek feltüntetve. A megrendelés utólag nem módosítható. A Vevő felelőssége, hogy ellenőrizze a Visszaigazolás meglétét, mivel ez alapján kerül sor a szállításra és jön létre a Szerződés. A Vevőnek a Visszaigazolás megérkezésétől számított 24 órán belül értesítenie kell bennünket bármilyen, a Visszaigazolásban található hibáról vagy eltérésről.
2.2. Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül rögzítésre, utóbb nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven jön létre, magatartási kódexre nem utal.
 
 
3. Megrendelések
 
3.1 A megrendelés a jelen Eladási feltételek elfogadása esetén érvényes.
3.2 A megrendelés beérkezése még nem jelenti a megrendelés visszaigazolását. A megrendelés csak a visszaigazolás kibocsátását követően válik elfogadottá. A megrendelés ebben az esetben válik Szerződéssé, a 2.1. pontban foglaltak szerint.
 
3.3 Az elektronikus úton elküldött megrendeléseket azok elküldését követő munkanapon, de legkésőbb 3 munkanapon belül teljesítjük, amennyiben a Vevő a megrendelésben nem határozott meg későbbi időpontot. A megrendeléseket minden nap 00:00 órától 18:00 óráig lehet elküldeni, az ezt követően elküldött megrendeléseket már következő napi megrendelésnek tekintjük.
 
3.4 A termékek árának a Szerződés megkötésekor érvényben lévő árak tekintendők. A Visszaigazolást követő 30 napon belül le nem szállított termékek árát az Eladónak joga van megváltoztatni. Ebben az esetben a Vevő jogosult visszavonni a megrendelést, vagy köteles írásban megerősíteni rendelését. Mindez nem érinti azon termékek árát, amelyeknek a szállítása 30 napon belül megtörtént.
 
3.5. Minden termék ára megegyezik a Vevő rendelkezésére bocsátott aktuális árlistán szereplő árakkal, ennek hiányában az Eladó weboldalán feltüntetett árakkal.
 
3.6 A Magyarországon eladott valamennyi termék általános forgalmi adó köteles.
 
 
4. Szállítás és fizetés
 
4.1 A termékek szállítását az Eladó végzi.
 
4.2. Amennyiben a Vevő nem tudja fogadni a szállítmányt, Eladó megkísérli a kapcsolatfelvételt a Vevővel, hogy azonnali megoldást találjanak. Ha ez nem lehetséges, Vevőt terheli minden további költség, mely az ismételt vagy késedelmes szállítás miatt merül fel.
 
4.3. Amennyiben a megrendelés nem tartalmaz erre vonatkozó különleges előírást, a szállítást a megrendelésben vagy bármely korábbi tájékoztatás során az Eladó, vagy az Patella-96 Kft. részére megadott legutolsó címre kell teljesíteni.
 
4.4. A termékek vételárának megfizetésére a termékek átvételekor kerül sor.
 
4.5. A Husse ingyenesen házhoz szállítja vagy kipostázza a megrendelt árukat abban az esetben, amennyiben azok együttes bruttó összege eléri vagy meghaladja a 8.000 Ft-ot. Amennyiben ezt az összeget nem éri el a rendelési érték, a kiszállításért vagy kipostázásért egységesen bruttó 1.500 Ft díjat számítunk fel
 
 
5. Kockázat és jogcím
 
5.1 A termékek átvételét követően a kárveszély a Vevőre hárul.
 
5.2 A Szerződésben foglalt ár Eladó részére történt megfizetését követően a termékek feletti rendelkezési jog a Vevőt illeti meg.
 
 
6. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
 
A. Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
B. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
C. Jótállás
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén jelen vásárlási feltételek alapján az Eladó jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Valamennyi általunk szállított termék esetében garanciát vállalunk arra, hogy a termék nem rendelkezik minőségi hibával. Ez a jótállás nem érinti az Ön fogyasztói jogait.
Ez a jótállás nem érvényes abban az esetben, ha a minőségi hiba a termékek helytelen kezelése vagy a Vevő/Fogyasztó általi helytelen tárolása miatt következett be. Az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett tájékoztatás tartalmazza a helyes kezelésre, tárolásra és felhasználásra vonatkozó szabályokat. A csomagoláson feltüntetett lejárati időpont után visszaküldött árukra nem vonatkozik a jelen feltételek szerinti jótállás.
Jótállási kötelezettségünk semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a leszállított termékek eladási árát.
Minden jótállási igényről a hiba felfedezését követő 72 órán belül kell tájékoztatni bennünket írásban postai úton vagy e-mail-ben. Az előzetes értesítés nélkül módosított termékekre nem vonatkozik a jótállás.
Jogunkban áll megtekinteni minden olyan terméket, amelyre jótállási igényt nyújtottak be.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a megtekintés eredményétől és a termékek megfelelő kezelésének és tárolásának bizonyításától függően döntsünk a jótállási igény jogosságáról.
Vis Major-rendkívüli helyzet: Az Eladót nem terheli kártérítési kötelezettség abban az esetben, ha a hiba, hiány vagy veszteség oka olyan körülmény, mely az Eladó hatáskörén kívül esik.
Amennyiben az igény rosszhiszemű vagy alaptalan, fenntartjuk a jogot az igény kiderítésével és kezelésével kapcsolatos kiadásaink, költségeink megtérítésére.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az A. és a B. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 
7. Elállás
 
7.1 Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó címére. Az egyes Husse Franchise Partnerek elérhetősége megtalálható a weboldalon, a Patella-96 Kft. levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 173. E-mail: magyarorszag@husse.com, tel.: +36 30 663 0358.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Tájékoztatjuk, hogy a Rendelet 29. § (1) bekezdés d) - e) pontjai alapján Ön nem gyakorolhatja elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, továbbá olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyennek minősül valamennyi száraz és nedves kutya-, illetve macskaeledel, snack, táplálék-kiegészítő, alom és higiéniás termékünk.
 
7.2. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
8. Adatvédelem
 
8.1. A Vevő a regisztráció során önkéntes hozzájárulását adja, hogy a regisztráció, illetve a megrendelés során megadott személyes adatait, személyes jellegű információit a Patella-96 Kft. díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a Vevő megrendeléseinek teljesítése és dokumentálása érdekében díjmentesen felhasználja.
 
8.2. Személyes adatait és személyes jellegű információit a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban, a hatályos törvényeknek megfelelően kezeljük. Ennek megfelelően biztosítjuk, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.
Tiszteletben tartjuk személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg részünkre weboldalunkon keresztül. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmaz minket, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassuk. Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik. Az önkéntesen megadott adatokat a következőkre használjuk fel: a megrendelések teljesítésére (a termékek házhozszállítására), a webshop termékeivel kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére. Weboldalunk látogatása során a látogató azonosításához szükséges adat (beleértve: IP cím, dátum, idő, megtekintett oldalak) is tárolódik szerverünkön. Az ilyen adatokat kizárólag belső, személytől független statisztikák készítésére használjuk fel. Ez abban segít minket, hogy a weboldalunkon található adatokat vásárlóink igényeire szabhassuk. Ezen adatokat soha nem adjuk ki harmadik fél számára. Önnek jogában áll korlátoznia vagy megtiltani azt, hogy a regisztráció vagy a vásárlás során megadott személyes adatait felhasználhassuk, rögzíthessük, és jogában áll kérni, hogy személyes adatait a webhelyről töröljük. Erre vonatkozó kéréseit kérjük, a magyarorszag@husse.com ügyfélszolgálati e-mail címen keresztül jelezze felénk. Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldalt csak a fentiek elfogadása esetén használhatja.
 
9. Vegyes rendelkezések
 
9.1. A jelen általános feltételek teljesítésére, valamint bármely ezeknek megfelelően létrejött szerződésre a magyar jog rendelkezései irányadók, valamint az ezekből származó jogviták Magyarország bíróságainak joghatósága alá tartoznak.
 
9.2. A megrendeléssel kapcsolatosan a(z) +36-30-663-0358 telefonszámon, vagy a magyarorszag@husse.hu e-mail címen kérhet felvilágosítást, tehet észrevételt vagy panaszt. Ha ezen az úton nem sikerült panaszát érdemlegesen megoldanunk, úgy a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A székhelyünk szerint illetékes békéltető testület adatai a következők: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel.: +36 (1) 488-2000.
 
9.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen Eladási feltételeket indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
 
 
 
 
Scroll