Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Husse bemutató terem, márkaszaküzlet és klubhelyiség 1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 2. szám alatti, 2022. augusztus 13-i megnyitásán (a továbbiakban: Megnyitó) lebonyolítandó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik. A Játék szervezője az RPD Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 2.; cgj.: 01-09-988650; adószám: 24062897-1-42; e-mail: hq@rpd.hu), aki a Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat látja el.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki a Megnyitón személyesen részt vesz, a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, valamint hozzájárul a Játék során személyes adatainak kezeléséhez, továbbá akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos vagy Érintett).

A Játékban Játékos lehet, aki:

 • nagykorú, cselekvőképes személy;
 • a Megnyitón, vagy előtte valós adatokkal regisztrált a https://www.husse.hu/customer/account/create/ oldalon;
 • rendelkezik CardyGo applikációval, és arra a Megnyitón Husse hűségkártyát igényelt (I. sorsolás);
 • a Megnyitón személyesen terméket vásárolt/rendelt (II. sorsolás);
 • a szervezőnek vagy Husse franchise partnernek nem tulajdonosa, munkavállalója, megbízottja, valamint nem azok közeli hozzátartozója.

2. A Játék leírása

Amennyiben a Játékos a megnyitón, a Játék ideje alatt a CardyGo applikációra személyesen Husse hűségkártyát igényel, akkor ajándékul választhat egy Paté vagy Chunks in Gravy konzervet a kedvencének.

A Játékosnak a Játék ideje alatt a CardyGo applikációra történő Husse hűségkártya igényléssel az I. sorsoláson, ezen felül a Megnyitón személyes termékvásárlással/rendeléssel a II. sorsoláson van lehetősége részt venni, amennyiben megadja a sorsoláshoz, a beazonosításához, a nyeremény kiválasztásához, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatait.

3. A Játék időtartama

2022.08.13. 10:00 – 14:30

A Játékban részt venni a Játék időtartamán belül van lehetőség. 

A Játék időtartamát követően a Játékosok általi hűségkártya-igénylés, illetve vásárlás/termékrendelés a Játék szempontjából nem érvényes, azzal a sorsoláson részt venni nem lehet.

Sorsolás: 2022.08.13. 14:45, a Megnyitó helyszínén

4. Nyeremény és sorsolás

Az I. sorsoláson a macskatartó Játékosok között 2 db Aptit Kyckling Box kerül kisorsolásra, majd a kutyatartó Játékosok között 1-1 Dental (a kutya méretétől függően az L vagy az S méret).

A II. sorsoláson a Játékos megnyerheti az általa a Megnyitón személyesen vásárolt/megrendelt egyik terméket még egyszer. A nyeremény a legalacsonyabb vételárú termékre vonatkozik (több azonos értékű esetén az egyikre), azzal, hogy ha száraztáp mellett más termék is megvásárlásra került, akkor a nyeremény a legalacsonyabb értékű vásárolt száraztáp lesz.

A sorsolás alkalmával pótnyertes nem kerül kisorsolásra. Egy résztvevő a két sorsoláson összesen csak egy nyereményt nyerhet meg; az I. sorsoláson kisorsolt nyertesek a II. sorsoláson nem vesznek részt.

A szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót, illetve az ajándékot a készlet erejéig biztosítsa, illetve, ha a nyeremény készlethiány esetén nem teljesíthető, akkor más, legalább azonos értékű terméket ajánljon fel.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

5. Nyertes értesítése

A nyertest a sorsolást követő munkanapon értesítjük.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező dönt. A Szervező döntése végleges és nem vitatható.

6. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyeremény 2022. szeptember 30. napjáig a Husse Márkaszaküzletben vehető át.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény igénybevétele a COVID-19 világjárványra való tekintettel a lehető legbiztonságosabb körülmények között valósuljon meg.

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervező számos személyes adatot kezel. Az átláthatóság és elszámoltathatóság elvének történő megfelelés érdekében a Szervező az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket a Játék kapcsán történő adatkezelésről.

A Szervező a Játékot, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelését úgy alakította ki, hogy az megfeleljen:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Az adatkezelés részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatkezelő

RPD Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 2.; cgj.: 01-09-988650; adószám: 24062897-1-42; e-mail: hq@rpd.hu)

Kezelt adatok köre

A Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli a Játékkal összefüggésben:

 • név;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • kutya/macskatartás;
 • Husse vásárlói azonosító;
 • CardyGo felhasználónév és e-mailcím;

A Szervező egyetlen különleges adat megadását sem kéri. Amennyiben a Játékosok különleges adatot saját döntésük alapján adnak meg a Szervező részére, (például vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, egészségügyi adatok) akkor azt az Szervező figyelmen kívül hagyja, és lehetőség szerint azonnal törli (Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

Érintett

Játékos

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az RPD Kft. által meghirdetett Játék lebonyolítása és a nyeremény odaítélése a nyertes Játékosoknak.

Adatkezelés jogalapja, további feltétel

Az érintett hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont): annak érdekében, hogy részt vegyen a nyereményjátékban és esélyes legyen a nyereményre.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Közös adatkezelők,

adatfeldolgozók, szerződéses partnerek

A Játékra a CardyGo applikáció felhasználásával kerül sor, amely fejlesztője és üzemeltetője a Cardy Hungary Kft. A Cardy Hungary Kft. önálló adatkezelő, a Szervező és a Cardy Hungary Kft. a Játékkal összefüggésben egymásnak adatot nem továbbít. A CardyGo applikáció használatával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető itt:

https://cardybusiness.com/docs/adatkezelesi_cardybusiness.pdf

A Husse hűségkártyát a SANS Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 31. fsz. 1.; cgj.: 01-09-391784; adószám: 27481303-2-42; e-mail: hq@sans.hu) bocsájtja ki a CardyBusiness, illetve a CardyGo applikációk útján. A hűségkártyával és a Husse adatbázisba történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhető itt:

https://www.husse.hu/legal-notice

Egyéb

A Játékos a hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel adja meg. A Játékban való részvételhez jelen Szabályzat elfogadása, a megjelölt előadáson vagy előadásokon való részvétel, az utána feltett kérdés(ek) helyes megválaszolása, valamint a Játékos egyes személyes adatainak megadása szükséges.

A személyes adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

8. Az Érintett jogai

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a természetes személyek személyes adatainak kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. A személyes adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. a személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 • Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

 • Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

 • Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

 1. úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
 2. a személyes adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
 3. úgy ítéli meg, hogy személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 4. a személyes adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt és/vagy befejezését követően a magyarorszag@husse.com e-mail címen.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

 • Jogorvoslat

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél - a fenti elérhetőségek bármelyikén - annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu)

Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelő az érintett személyes adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

9. Egyéb

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A jelen Szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Szabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Játékban való részvétel érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A Játékban a Játékos által megadott adatok valódisága a Játékos felelőssége, annak valódiságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, így az ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármely szoftvert futtató szervernek a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Játékkal kapcsolatos bármely szoftvert futtató szervert ért külső támadások esetére. A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. A Szervező és a Lebonyolítók a nyeremény minősége tekintetében felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Scroll